Tradelock Trạng thái

Bạn cần hỗ trợ?

Gửi email cho chúng tôi
Invoice Insurance for SME's

Tình trạng hiện tại

Đã cập nhật ngay bây giờ

Main Website

Hoạt động

App

Hoạt động

Policy Page

Hoạt động

Dịch vụ của bên thứ ba Vấn đề nhỏ

AWS

Vấn đề nhỏ

Cloudflare

Vấn đề nhỏ

Segment

Hoạt động

Stripe

Hoạt động

Sparkpost

Hoạt động

Intercom

Hoạt động

Chỉ số hệ thốngNgày  |  Tuần  |  Tháng

 1. Policy Document

  Thời gian hoạt động

  Thời gian đáp ứng

  292ms

 2. Home Page

  Thời gian hoạt động

  Thời gian đáp ứng

  25ms

 3. App Domain

  Thời gian hoạt động

  Thời gian đáp ứng

  1.06s

Sự cố trong quá khứ

 1. Hôm nay

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 2. Tháng 11 26

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 3. Tháng 11 25

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 4. Tháng 11 24

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 5. Tháng 11 23

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 6. Tháng 11 22

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 7. Tháng 11 21

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 8. Tháng 11 20

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 9. Tháng 11 19

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 10. Tháng 11 18

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 11. Tháng 11 17

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 12. Tháng 11 16

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 13. Tháng 11 15

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 14. Tháng 11 14

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.