Tradelock Trạng thái

Bạn cần hỗ trợ?

Invoice Insurance for SME's

Tình trạng hiện tại

Đã cập nhật ngay bây giờ

Main Website

Hoạt động

App

Hoạt động

Policy Page

Hoạt động

Dịch vụ của bên thứ ba Vấn đề nhỏ

AWS

Hoạt động

Cloudflare

Vấn đề nhỏ

Segment

Hoạt động

Stripe

Hoạt động

Sparkpost

Hoạt động

Intercom

Hoạt động

Chỉ số hệ thốngNgày  |  Tuần  |  Tháng

 1. Policy Document

  Thời gian hoạt động

  Thời gian đáp ứng

  272ms

 2. Home Page

  Thời gian hoạt động

  Thời gian đáp ứng

  265ms

 3. App Domain

  Thời gian hoạt động

  Thời gian đáp ứng

  883ms

Sự cố trong quá khứ

 1. Hôm nay

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 2. Tháng 9 20

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 3. Tháng 9 19

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 4. Tháng 9 18

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 5. Tháng 9 17

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 6. Tháng 9 16

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 7. Tháng 9 15

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 8. Tháng 9 14

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 9. Tháng 9 13

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 10. Tháng 9 12

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 11. Tháng 9 11

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 12. Tháng 9 10

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 13. Tháng 9 9

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 14. Tháng 9 8

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.